انتقال ۳۵ مجروح حادثه تیراندازی مجلس و حرم به بیمارستان+ اسامی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۴:۴۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات