انتقال ۳۵ مجروح حادثه تیراندازی مجلس و حرم به بیمارستان+ اسامی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲http://sorooshonline.ir/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات