انتقال ۳۵ مجروح حادثه تیراندازی مجلس و حرم به بیمارستان+ اسامی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۹/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۶:۰۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۶:۴۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۶node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۲node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۳node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات