انتقال ۳۵ مجروح حادثه تیراندازی مجلس و حرم به بیمارستان+ اسامی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۴/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۵۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۳۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۲http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۴http://sorooshonline.com/node/1281ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۶http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۲http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۵http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۰:۴۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۵/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۹node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۸node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۱node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵node/1281/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات