چرا تروريست‌ها به زبان كردی حرف می‌زدند؟

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۴node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۹:۴۳node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۵node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۰node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۴:۴۹node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۰node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۶node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۸node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۸node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۸:۳۴node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۵۹node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۱node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۸http://sorooshonline.com/node/1316ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۷node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۱http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۵http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۵node/1316/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات