ابوبکر البغدادی شخصاً دستور حملات تروریستی در فیلیپین را صادر کرد

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۹/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۵node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۳node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۳node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۴:۰۴node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۵node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۹node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۶node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۹node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۳node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۴node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۸node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۱node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۱node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۱node/1353/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات