دختر ایرانی در فهرست فضانوردان ناسا

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۹/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۷node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۳node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۵node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۷node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۶node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات