دختر ایرانی در فهرست فضانوردان ناسا

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۵node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۳node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۹node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۹node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۲node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۴node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۳node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۹node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵https://www.google.co.uk/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۸node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۵node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۱node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۳node/1370/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات