از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر خودداری کنیم

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۵node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۳node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۶node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۶node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۸node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۰۹node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۹http://sorooshonline.com/node/1397ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۱http://sorooshonline.com/node/1402ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۰node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۹node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱http://sorooshonline.com/node/1385ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴node/1397/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات