بستن دفاتر "الجزیره" در قدس در دستور کار دولت اسرائیل

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۸node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات