بستن دفاتر "الجزیره" در قدس در دستور کار دولت اسرائیل

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۸node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات