بستن دفاتر "الجزیره" در قدس در دستور کار دولت اسرائیل

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۲node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۰:۴۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۴node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۵:۵۳node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۰۶/۱۳۹۶ - ۰۶:۲۱node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۴/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۳/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۰node/1409/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات