پادشاه عربستان پسرش را ولیعهد کرد

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۷node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۱node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۶node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات