پادشاه عربستان پسرش را ولیعهد کرد

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۱:۲۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۳node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۷node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۹node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۱node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۲node/1436/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات