گزارش تصویری بازی پرسپولیس - سیاه جامگان

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۲۶node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۱http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۱http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۱http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۴http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۹http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۵۶node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۱http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۳http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات