گزارش تصویری بازی پرسپولیس - سیاه جامگان

تب‌های اولیه

زمانارجاع دهندهکاربرنزولیکارکردها
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲https://www.google.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۶http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۳http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۸https://www.google.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۳۱/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۸https://www.google.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۵/۳۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۸http://sorooshonline.ir/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات