واکنش باشگاه پرسپولیس به پیشنهاد جذب دژاگه

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۰node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۴node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۸node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۷node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۱http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۳http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴http://sorooshonline.com/node/1698ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۷http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۸node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۳node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۷node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۸/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۴node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۶/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات