تاج: غرور کاذب بازیکنان تیم ملی مشهود بود/ از تساوی مقابل سوریه خوشحالم!

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶http://sorooshonline.com/node/1707ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۴http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۱http://sorooshonline.com/node/1707ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۰http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۱node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۳node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۶node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۳http://sorooshonline.com/node/1707ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۹node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۰http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۱node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۹http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۶node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۰۲node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱http://sorooshonline.ir/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۱http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۰node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات