تاج: غرور کاذب بازیکنان تیم ملی مشهود بود/ از تساوی مقابل سوریه خوشحالم!

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۰۲node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱http://sorooshonline.ir/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۱http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۰node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۲node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۳۴node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۰http://sorooshonline.com/node/1707ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۳http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۴http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۴/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۷node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۷http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۶node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۵node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۵node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۵node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۳node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۳node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۱node/1707/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات