"انتخاب سخت" و "روزهای سخت تر" پیش روی بارزانی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۲http://sorooshonline.com/node/1733ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۱http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۳۹http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۵node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳http://sorooshonline.com/node/1733ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۱:۲۳node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۳http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۴:۴۸http://sorooshonline.com/node/1733ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۲http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۲node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۱node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۲node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۳node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات