"انتخاب سخت" و "روزهای سخت تر" پیش روی بارزانی

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۵node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۱http://sorooshonline.com/node/1733ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۹http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۷node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۰node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸http://sorooshonline.com/node/1733ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸http://sorooshonline.com/‎ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۴http://sorooshonline.com/node/1733ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۹http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۶node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۴:۵۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۹node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۳node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۴node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸node/1733/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات