نارسایی دریچه میترال با فشار خون بالا مرتبط است

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۲node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۶node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۸node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۱node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۴http://sorooshonline.com/node/1798ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۴http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۳node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۳node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۳node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۲node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۳node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۹node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات