نارسایی دریچه میترال با فشار خون بالا مرتبط است

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۹node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۸http://sorooshonline.com/node/1798ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲http://sorooshonline.com/admin/c.‎.‎.‎ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱http://sorooshonline.com/node/1798ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱http://sorooshonline.com/‎ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۱node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۳node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۱http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۶http://sorooshonline.com/node/1798ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۴http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۹node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۰۶:۵۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴http://uk.search.yahoo.com/searc.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۴/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷node/1798/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات