تاریخچه کامل داربی‌های پایتخت

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۰node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۹node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۷http://sorooshonline.com/node/1841ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۲http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۲http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۱node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۰node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۴:۵۷node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۲node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۱/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۴:۵۹http://sorooshonline.com/node/1841ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۲http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۸http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۰node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۴node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴http://sorooshonline.com/node/1841ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۱http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۴http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴http://sorooshonline.com/node/1841ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۵۱http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۲node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۳node/1841/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات