وضعیت خلیل‌زاده تا قبل از تمرین صبح امروز پرسپولیس مشخص می‌شود

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۸node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۱http://sorooshonline.com/node/1847ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۳http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۱node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۶:۲۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۱node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۶node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۴node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۲http://sorooshonline.com/node/1847ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۲۲http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۵http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات