تعداد طلبکاران و میزان بدهی تراکتور،‌ استقلال و پرسپولیس مشخص شد

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۶node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۲http://sorooshonline.com/node/1850ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۲http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۹http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۶node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۱node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۲node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۸node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۵node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۷node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۹node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۹:۱۳http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۲node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۲node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۴/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۲node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷node/1850/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات