پیام کارلوس کی‌روش در تمجید از دربی ۸۵

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۶node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۴node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۹node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۳http://sorooshonline.com/node/1851ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۵http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۶:۴۹node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۰:۳۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۲node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۴node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۷node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات