پرسپولیس - سایپا

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۱node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۹node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۷http://sorooshonline.com/node/1857ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۴http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۵http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۲node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۰node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۹node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۶node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۷node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۶node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۲node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۵:۵۲node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۹node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۴node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵node/1857/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات