ابوطالبی

توئیت ابوطالبی

ابوطالبی:

از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر خودداری کنیم

‏معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اظهار کرد: از حرکت به سوی بحران زایی بیشتر که به نفع کشور نیست، خودداری کنیم.