رئیس پلیس تهران

ساجدی نیا

رئیس پلیس پایتخت:

امنیت تهران مناسب است

رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: وضعیت امنیتی تهران مطلوب است.

ساجدی نیا

رئیس پلیس پایتخت:

امنیت تهران مناسب است

رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد: وضعیت امنیتی تهران مطلوب است.