شفر

کنفرانس خبری سرمربی استقلال

شفر سرمربی استقلال در پایان بازی در کنفرانس خبری شرکت کرد